Het Transitienetwerk Middenveld bepaalde bij de opstart een toekomstbeeld. Dat beeld vomt vandaag de rode draad doorheen de werking van het netwerk. Het bestaat uit zes thema's met elk een afzonderlijke focus:

TNMMIX zonderlogo

 

Ontdek hieronder de zes onderdelen van de TNM toekomstvisie: 

Democratie verdiepen

 

DemocratieVerdiepen

Onafhankelijke en kritische media hebben een sterke positie verworven en zijn één van de belangrijke fora die toelaten het debat te voeren over de richting die de samenleving uitgaat.

De civiele samenleving is een open samenleving, waarin mensen zonder ‘schaamte’ participeren. Dit betekent dat er sprake is van (basis)maatschappelijke participatie en dat iedereen op een vanzelfsprekende manier kan deelnemen aan de samenleving zoals die vandaag vorm heeft, zonder geconfronteerd te worden met controlerende, sanctionerende en stigmatiserende uitingen van de maatschappij.

Er bestaat een actieve civiele samenleving. Veel mensen zijn betrokken bij en voelen zich verantwoordelijk voor de inrichting van de maatschappij. Ze is divers, in termen van organisatiestructuren en vangnetten, én is daadkrachtig. Ze is het cement dat er voor zorgt dat we individuele belangen overstijgen en collectiever denken en handelen.

Mensen hebben een vrije en verzekerde publieke toegang tot allerlei vormen van kennis, vorming en onderwijs, kunst en cultuur, gezondheids- en nutsvoorzieningen, en mobiliteit. Publieke kennisontwikkeling vindt plaats in functie van maatschappelijke noden.

Het schaalniveau waarop problemen zich voordoen is vertaald naar evenredige bestuurskracht op dat schaalniveau. Het politiek systeem is dynamisch van karakter en veerkrachtig: ze kan snel inspelen op veranderende omstandigheden zonder hierbij aan legitimiteit te moeten inboeten

De overheid speelt op verschillende manieren een actieve rol. Afhankelijk van de aard van het ‘vraagstuk’ heeft ze hierin een sturende en leidende rol, faciliteert ze de dialoog, of is ze één van de spelers in een groter netwerk. Er is complementariteit tussen overheidsoptreden en andere organisatievormen.

 

 

Leven binnen ecologische grenzen

 

LevenBinnenEcologischeGrenzen

De maatschappij onderkent de intrinsieke waarde van onze leefomgeving en respecteert deze. De samenleving beschermt de natuurlijke hulpbronnen niet enkel effectief, maar draagt ook bij aan het versterken of verbeteren van het natuurlijk kapitaal. Dit impliceert onder meer:

  • een energiesysteem, dat door een hoge efficiëntie een substantieel laag energieverbruik kent, waarvan de bronnen 100% hernieuwbaar zijn en waardoor een CO2-reductie is gerealiseerd van 80 tot 95%
  • duurzaam beheerde gesloten materiaal- en stofkringlopen en verregaande reducties in materiaal- en energiestromen in de orde van een factor 10 of meer
  • bescherming van de biodiversiteit (inclusief dierenwelzijn)
  • slimmer en efficiënter omgaan met ruimte
  • ...

De ecologische draagkracht wordt wereldwijd eerlijk verdeeld. Dat betekent evenwel niet dat milieurechten simpelweg gemonetariseerd en verhandelbaar zijn.

Levenskwaliteit waarmaken

LevenskwaliteitWaarmaken

Arbeid is zinvol en waardig volgens de normen van de ‘werknemer’. Arbeid wordt ruimer beschouwd dan pure ‘loonarbeid’. Het heeft betrekking op betaalde én niet betaalde arbeid. Het geheel van werk bepaalt de rijkdom en de kwaliteit van de samenleving. Naast loonarbeid, wordt arbeid als creatief proces en werken aan de samenleving aanvaard als doel voor arbeidsinzet, al dan niet gekoppeld aan inkomensverwerving. Arbeid levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling. De levensindeling van drie periodes van 30 jaar is doorbroken en het heeft plaats gemaakt voor het verrichten van zinvolle arbeid tijdens het hele leven en in de verschillende sferen tegelijk.

Mensen hebben nieuwe patronen van tijdsbesteding ontwikkeld. De tijd die wordt gespendeerd om in het levensonderhoud te voorzien is beperkt zodat men o.a. meer tijd heeft voor deelname aan het maatschappelijk leven en/of voor persoonlijke ontplooiing. Voor wie wil, is er ruimte om het werk- en leefritme te vertragen. In het dagelijkse leven staat de menselijke betekenisgeving centraal en geven mensen hun persoonlijke invulling aan het ‘goede leven’.

De samenleving en de economie als geheel zijn minder competitief van aard. Mensen hebben veel minder nood aan privébezit, o.a. door het goed uitgebouwde voorzieningsysteem en door andere vormen van eigendom (gemeenschappelijk, op basis van ruil, …).

Open en creatief samenleven

OpenEnCreatiefSamenleven

Onderwijs en cultuur vormen belangrijke velden waarin processen van betekenisgeving ‘geoefend’ kunnen worden, maar ook daadwerkelijk gestalte krijgen. Er zijn ook nieuwe gewoonten gegroeid waarbij functionaliteit, duurzaamheid en voldoening centraal staan.

Economie maatschappelijk inbedden

EconomieMaatschappelijkInbedden

Het economisch systeem is een sociaal-ecologische economie waar productie en welvaartscreatie in functie staan van een breder streven naar welzijn en de opbrengsten wereldwijd eerlijk worden (her)verdeeld.

Economische democratie is een sleutelbegrip in de organisatie van het economisch leven. Economische beslissingen worden op een democratische manier genomen. De economische democratie heeft sociaal overleg hoog op de agenda staan. Ook internationaal is er zo’n systeem gegroeid, met afdwingbare regels. Door de nieuwe economische organisatievormen is een groot deel van het bedrijfsleven een volwaardige partner geworden in het nastreven van maatschappelijke doelstellingen.

De markt bestaat uit subsidiaire systemen (zoals de vrije markt, ruilhandel, en markten die sterker gereguleerd zijn). Het mechanisme én het schaalniveau van het ‘marktsysteem’ zijn gebaseerd op het streven naar evenwicht tussen efficiëntie én sociale en ecologische criteria.

De eigendoms- en bezitsverhoudingen in het economisch systeem zijn veranderd. Een toenemend accent op gebruik en de functionaliteit van een product draagt bij aan de bloei van de diensteneconomie.

Het geldsysteem staat ten dienste van de samenleving. Er is sprake van een sterker gereguleerd stabiel financieel systeem. In het systeem wordt het essentiële belang van sterke aanpassingsmechanismen en de noodzaak om economische onevenwichtigheden en een onhoudbaar begrotingsbeleid te vermijden benadrukt. Het geldsysteem kent diverse complementaire ‘geldsystemen’ op diverse schaalniveaus. 

Sociale ongelijkheid afbouwen

SocialeOngelijkheidAfbouwen

De sociale grondrechten/basisrechten zijn voor iedereen gerealiseerd. We leven in een maatschappij die in haar structuren en werking zo min mogelijk mensen kwetsbaar maakt, maar er net op gericht is die maatschappelijk kwetsbare groepen te versterken en hen een perspectief te bieden op een volwaardige en menswaardige participatie aan deze maatschappij. Een maatschappij waar iedereen gelijke kansen heeft op een gezonde persoonlijk en sociale ontwikkeling

Wereldwijd is er een systeem van minimuminkomens ingevoerd en zijn er uitgebreide sociale zekerheidssystemen opgebouwd. Dat houdt onder meer in dat er een maximumspanning is afgesproken tussen hoge en lage inkomens/vermogens.